top of page

Algemene Voorwaarden

Van Carrièremeister, versie januari 2023

1. Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen en overeenkomsten tussen Carrièremeister en opdrachtgevers en gelden tevens in plaats van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever.

2. Offertes

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Carrièremeister zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

 

2.2 Tenzij anders is vermeld, zijn in een offerte of aanbieding vermelde prijzen exclusief btw en exclusief bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld reis-, verzend- en administratiekosten.

2.3  Wanneer het voor opdrachtgever duidelijk is of duidelijk kon zijn dat in de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving staat is, kan Carrièremeister hier niet aan worden gehouden.

3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst van opdracht tussen Carrièremeister en opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding van de door Carrièremeister opgestelde offerte.

 

3.2 Het staat Carrièremeister vrij om naar eigen inzicht derden in te schakelen, docht ontslaat dit Carrièremeister niet van haar verantwoordelijkheid tot behoorlijke nakoming van de overeenkomst. 

3.3 Carrièremeister is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Carrièremeister de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

 

3.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Carrièremeister aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Carrièremeister worden verstrekt. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Carrièremeister ter beschikking heeft gesteld.

3.5 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Carrièremeister gehouden is, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Carrièremeister daardoor direct of indirect ontstaan. 

3.6 Indien dit redelijkerwijs nodig is zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Wanneer hiermee de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst substantieel wordt gewijzigd kan de overeengekomen vergoeding worden aangepast. 

 

3.7 Carrièremeister is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen met maximaal 10%, zonder dat opdrachtgever dan bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, wanneer de verhoging voortvloeit uit een onvoorzienbare omstandigheid of gewijzigde wetgeving. 

4. Opschorting, ontbinding en beëindiging van de overeenkomst

4.1 Carrièremeister is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

a. de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt of er goede gronden bestaan om te vrezen dat nakoming uit zal blijven;

b. de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Carrièremeister kan worden gevergd;

d. opdrachtgever in staat van liquidatie, surseance van betaling of faillissement verkeerd, beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen of opdrachtgever onder een andere omstandigheden niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. 

 

4.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Carrièremeister uit hoofde van de ontbonden overeenkomst op de opdrachtgever alsmede de vorderingen tot vergoeding van de schade onmiddellijk opeisbaar. 

5. Overmacht

5.1 Carrièremeister is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld of anderszins voor zijn rekening dient te komen.  

5.2 Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5.3 Voor zover Carrièremeister ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Carrièremeister gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. 

6. Betaling en incassokosten

6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Carrièremeister aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Carrièremeister aangegeven.

 

6.2 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Reeds door opdrachtgever gedane betalingen kunnen door Carrièremeister in mindering van de rente en hoofdsom worden gebracht.

 

6.3 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Carrièremeister verschuldigde. 

 

6.4 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten bedragen minimaal 30%. Indien Carrièremeister echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. 

7. Klachten

7.1 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Eventuele gebreken dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan Carrièremeister te worden vermeld. 

7.2 De opdrachtgever dient Carrièremeister in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

7.3 Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die door de klacht zijn ontstaan aan de zijde van de Carrièremeister voor rekening van de opdrachtgever.

 

7.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Carrièremeister en de door Carrièremeister bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Carrièremeister is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Carrièremeister is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever versterkte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

 

8.2 Indien Carrièremeister aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Carrièremeister beperkte tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 

8.3 De opdrachtgever vrijwaart de Carrièremeister voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Carrièremeister toerekenbaar is.

9. Overig

9.1 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overige bepaalde volledig van toepassing. Carrièremeister en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

 

9.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Carrièremeister partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

9.3 De rechter in de vestigingsplaats van Carrièremeister is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Carrièremeister het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

 

9.4 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden dan verzoek ik u contact op te nemen.

bottom of page