top of page

Privacyverklaring

Van Carrièremeister, versie januari 2023

Welkom bij de privacyverklaring van Carrièremeister. Hierin leg ik uit welke persoonsgegevens ik verwerk via mijn website en diensten. Ook leg ik uit hoe en waarom ik die gebruik en wat uw rechten zijn hieromtrent.

Verwerking persoonsgegevens

Ik verwerk persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wet- en regelgeving. Persoonsgegevens in deze zin, zijn alle gegevens waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Verwerking is in dit kader simpel gesteld alles wat je met die gegevens kunt doen, dus van het opslaan en analyseren tot verwijderen of delen met derden.

Welke persoonsgegevens

De gegevens die ik verwerk zijn:

 • Uw identificatiegegevens: voor- en achternaam.

 • Uw contactgegevens: e-mailadres en telefoonnummer.

 • Uw adresgegevens: straatnaam, huisnummer, woonplaats en postcode.

 • Uw bankgegevens: rekeningnummer en de tenaamstelling van uw rekening.

Indien dit nodig is en u deze actief verstrekt, verwerk ik ook bijzondere en gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid.

Doeleinden van de verwerking

Om met u te kunnen communiceren en de facturatie soepel en reglementair te laten verlopen, verwerk ik de bovengenoemde persoonsgegevens. Ook verwerk ik deze persoonsgegevens – met uitzondering van uw adres- en bankgegevens – voor marketingdoeleinden, zoals het toesturen van een nieuwsbrief.

Grondslagen voor de verwerking

Ik heb het recht om deze persoonsgegevens te verwerken op grond van de volgende grondslagen volgens de AVG:

 • Uitvoering van de overeenkomst: de meeste persoonsgegevens die ik verwerk heb ik nodig om de overeenkomst met u goed te kunnen uitvoeren.

 • Wettelijke verplichting: ik ben wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te bewaren voor de belastingdienst, zoals facturen. Ook moeten deze facturen bepaalde gegevens bevatten.

 • Gerechtvaardigd belang: voor marketingdoeleinden en het toesturen van een nieuwsbrief of het anderszins per e-mail op de hoogte houden van bestaande klanten heb ik een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG.

 • Toestemming: indien geen van de bovenstaande grondslagen op de verwerking van bepaalde persoonsgegevens van toepassing is, vraag ik altijd om uw toestemming voordat ik deze verwerk.

Termijn van verwerking

Ik bewaar de persoonsgegevens alleen zolang deze noodzakelijk zijn voor de genoemde doeleinden. Wanneer deze niet meer nodig zijn, verwijder ik deze direct. Dit betekent in elk geval dat ik bewaar:

 • De gegevens die nodig zijn voor de nieuwsbrief: zolang u staat ingeschreven.

 • De gegevens die ik voor de belastingdienst moet bewaren: 7 jaren.

 • Uw overige gegevens: tenminste 2 jaren voor het geval u opnieuw een consult wilt.

Bescherming van de persoonsgegevens

Ik heb onder andere de volgende technologische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • De gegevens die u via de website verstrekt worden met een gecodeerde ssl-verbinding overgedragen en opgeslagen op een ssl-beveiligde server.

 • Alle software die ik gebruik (zoals e-mail en het facturatiesysteem) is beveiligd met een wachtwoord dat regelmatig wordt gewijzigd.

 • De hardware die ik gebruik voor de communicatie (zoals mijn laptop en telefoon) zijn beveiligd met een wachtwoord dat regelmatig wordt gewijzigd.

 • Bij het versturen van de nieuwsbrief of andere algemene berichten wordt uw mailadres afgeschermd zodat die niet zichtbaar is voor de andere ontvangers.

Website

Ik gebruik op mijn website geen cookies waarvoor een cookiebanner is vereist, maar slechts technische en functionele cookies ter optimalisatie van de website en dienstverlening. Deze maken geen inbreuk op uw privacy.

Op de website verwijs ik naar andere websites. Deze privacy policy ziet uiteraard alleen op mijn eigen website en diensten.

 

Diensten van derden

Bij het uitvoeren van mijn diensten en voor marketingdoeleinden maak ik gebruik van de volgende diensten van derden, welke derden dus ook uw persoonsgegevens verwerken:

 • Google Analytics voor het analyseren en optimaliseren van het websitegebruik waarbij alle gegevens geanonimiseerd worden verwerkt.

 • Moneybird voor het factureren van de verleende diensten en opstellen van offertes. Hierbij worden uw identificatiegegevens, contactgegevens, adresgegevens en bankgegevens verwerkt.

 • YoucanBookme voor het inplannen van afspraken. Hierbij worden alle gegevens die u invult bij het maken van een afspraak, zoals uw identificatiegegevens en contactgegevens verwerkt.

 • Activecampaign voor e-mail marketing, waarbij uw identificatiegegevens en contactgegevens worden verwerkt.

Voor zover dat ingevolge de AVG is vereist heb ik met deze derden afspraken gemaakt ter beveiliging van uw persoonsgegevens en om te zorgen dat deze persoonsgegevens niet meer worden verwerkt dan nodig. 

 

Uw rechten

Als ik uw persoonsgegevens verwerk heeft u het recht om:

 • Uw persoonsgegevens in te zien en om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

 • Een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die ik verwerk, of op verzoek deze kopie door te sturen naar een andere dataverwerker

 • Verleende toestemming weer in te trekken,

 • Te verzoeken dat de gegevensverwerking wordt beperkt of daartegen bezwaar te maken.

 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kunt u richten aan:
  Autoriteit Persoonsgegevens
  Postbus 93374
  2509 AJ Den Haag

 

Wijziging van de privacy policy

Het zal af en toe nodig zijn om deze privacy policy te wijzigen wegens de groei van mijn bedrijf of vernieuwde beveiligingsstandaarden. Elke nieuwe privacy policy zal ik op mijn website publiceren.

Contact

Als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, of suggesties heeft over hoe ik dit nog veiliger kan doen, kunt u mij bereiken via het contactformulier

bottom of page